එන්ජ්රයිඩ් හා ජොන්සන් 1979 සහ මීට පෙර

Evinrude Model Numbers (.5 HP සිට 2 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (1.1 HP සිට 2 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (2 HP සිට 3 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (2 HP සිට 3 HP)

Evinrude ආදර්ශ අංක (3 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (3 HP)

Evinrude Model Numbers (3.3 HP සහ 3.5 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (3.3 HP සහ 3.7 HP)

Evinrude ආදර්ශ අංක (4 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (4 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (4.2 HP සිට 5 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (4.1 HP සිට 5 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (5 HP සිට 6 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (5 HP සිට 6 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (6 HP සිට 9 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (6 HP සිට 9 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (9 HP සිට 10 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (9 HP සිට 10 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (10 HP සිට 15 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (10 HP සිට 15 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (15 HP සිට 18 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (15 HP සිට 18 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (18 HP සිට 25 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (18 HP සිට 25 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (25 HP සිට 30 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (25 HP සිට 30 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (30 HP සිට 40 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (30 HP සිට 40 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (40 HP සිට 55 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (40 HP සිට 55 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (55 HP සිට 80 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (55 HP සිට 80 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (80 HP සිට 125 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (80 HP සිට 125 HP)

Evinrude මාදිලි අංක (125 HP සිට 240 HP)

ජොන්සන් මාදිලි අංක (125 HP සිට 240 HP)

.

තේමාව Danetsoft සහ Danang Probo Sayekti දේවානුභාවයෙන් Maksimer