මර්කරි පිට්ටනි සඳහා Champion Plugs

වසර-ආදර්ශ / තඹ ප්ලස් ප්ලග්, විකල්ප ප්ලග්, ජීප්

300 HP

1983-1980 QL6VC L6VC

1999-1997 3.0L QL77CC 0.035

2004-2002 Pro Max 300X V6 DFI QL77PP

1999-1997 S3000 2.5L EFI QL6VC L6VC

280 HP

1999-1997 F1 2.0L EFI QL76V L76V

2002 අක්වෙරළ 2.5L EFI QL77JC4 L77JC4 0.035

2002 ක්‍රීඩා, SS 2.5L EFI QL77JC4 L77JC4 0.035

275 HP

1994-1989 QL6VC L6VC

265 HP

1997 SS ඩ්රම් 2.5L EF QL6VC L6VC

260 HP

1999 ඕෆ්ෂර් 2.5L QL77CC 0.035

1998-1995 අක්වෙරළ 2.5L QL6VC L6VC

250 HP

1990-1989 3.4L QL6VC L6VC

2003-1995 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL77CC 0.035

245 HP

1996-1995 2.5L QL6VC L6VC

225 HP

1981-1980 QL6VC L6VC

2004-2003 OptiMax 225XS V6 2-Stroke 2-Stroke ඩී 0.04

2004-1996 OptiMax V6 DFI ඩී 0.04

2004-1995 සී ප්‍රෝ 3.0L V6 QL77CC 0.035

2001-1994 V-6 6-සිලින්ඩරය QL77CC 0.035

2004-1995 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL77CC 0.035

220 HP

1988-1987 XRi QL6VC L6VC

200 HP

1997 ඩියුස් ඉහළ 2.0L EFI QL6VC L6VC

2004-2002 ඔප්ටිමමාක්ස් 200 XS V6 ඩී 0.04

2004-2000 Optimax 200XS 2.5L ඩී 0.04

2004-2000 Optimax 200XS 3.0L ඩී 0.04

2004-1996 OptiMax V6 DFI ඩී 0.04

1999-1997 SST 120 2.0L EFI QL76V L76V

2002-2000 V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-2000 V-6 6-සිලින්ඩරය QL82YC L82YC 0.04

1999-1978 V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

1999-1997 XR2 SS 2.0L EFI QL76V L76V

2002-2000 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-2000 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL82YC L82YC 0.04

1999-1997 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

175 HP

2004-2001 OptiMax V6 DFI ඩී 0.04

1999-1976 V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2004-2003 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL82YC L82YC 0.04

2002-2000 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-2000 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL82YC L82YC 0.04

1999-1991 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

150 HP

1977-1973 QL76V L76V

2004-2000 150 EFI 6- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය QL82YC L82YC 0.04

1999 2.0 QL6VC L6VC

1999 2.5L QL6VC L6VC

2004-1996 OptiMax V6 DFI ඩී 0.04

1999-1978 V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-1985 XR2 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-1985 XR4 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-1985 XR6 V-6 6- සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

2002-1993 XRi EFI V-6 6-සිලින්ඩරය QL6VC L6VC

140 HP

1980-1970 QL76V L76V

1999-1995 140 ජෙට් QL6VC L6VC

135 HP

1971-1970 QL76V L76V

2000 135 V6 QL82YC L82YC 0.04

1999-1986 135 V6 QL6VC L6VC

2004-1996 OptiMax V6 DFI ඩී 0.04

125 HP

1969-19661 250BP QL76V L76V

1969-19661 250SS QL76V L76V

2004-1994 4-Cylinde QL78YC L78YC 0.04

115 HP

2004-1989 4- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC 0.04

1988-1970 6-සිලින්ඩරය QL76V L76V

2004-2000 DOHC 4- සිලින්ඩර් MFI 4- ආ roke ාතය REC10YC 0.04

2004-2000 OptiMax V6 DFI ඩී 0.04

110 HP

1969-1967 1100 QL76V L76V

1969-1967 1100 L82C 0.03

19661 100 QL76V L76V

1969-1966 1100SS QL76V L76V

105 HP

1998-1995 105 ජෙට් QL6VC L6VC

100 HP

1966-1960 1000 J4C 0.025

1969-1966 1000BP QL76V L76V

1969-1966 1000SS QL76V L76V

1999-1988 4-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

95 HP

1969-1967 950 QL76V L76V

1969-1967 950 L82C 0.03

19669 50 QL76V L76V

1969-1966 950SS QL76V L76V

90 HP

2006-1987 3- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC

1986-1978 6-සිලින්ඩරය QL76V L76V

1966-1960 900 J4C 0.025

2004-2000 DOHC 90 4- සිලින්ඩර් 4- ආ roke ාතය REC10YC 0.044

2004-2003 OptiMax 3-Cylinder ආර්එස්එස්එම්එම්එක්ස්පීඑම්බී 40.03

85 HP

1977-1973 QL76V L76V

1966-1960 850 J4C 0.025

80 HP

1989-1978 QL78YC L78YC

1972-1969 QL76V L76V

2004-1995 80 ජෙට් QL78YC L78YC 0.04

1969-1966 800 QL76V L76V

1966-1960 800E අනුක්‍රමික අංකය 1403610 J4C 0.025

1966-1960 800E අනුක්‍රමික අංකය 1403611 J4C 0.025

1966-1960 800EL අනුක්‍රමික අංකය 1405606 J4C 0.025

1966-1960 800EL අනුක්‍රමික අංකය 1405607 J4C 0.025

75 HP

2006-1987 3- සිලින්ඩරය 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC

1986-1984 4-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC

2001-1990 75 සී ප්‍රෝ 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC

2004-2000 DOHC 75 4- සිලින්ඩර් 4- ආ roke ාතය REC10YC 0.044

2004-2003 OptiMax 3-Cylinder ආර්එස්එස්එම්එම්එක්ස්පීඑම්බී 40.03

70 HP

1989-1987 QL78YC L78YC

1983-1977 QL76V L76V

1983-1977 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 700 RJ6C J6C 0.025

65 HP

1976-1970 QL76V L76V

2004-1995 65 ජෙට් QL78YC L78YC

1966-1960 650 J4C 0.025

1969-1967 650S L82C 0.03

1966-1960 650S J4C 0.025

1969-1966 650SS QL76V L76V

60 HP

1990-1984 QL76V L76V

1990-1984 RJ6C J6C 0.025

2002-1991 3-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

2004-2001 60 4-සිලින්ඩරය 4-ස්ට්රෝක් 4-ස්ට්රෝක් RA8HC 0.035

2004-1995 60 විශාල පාදය 3- සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

2004-1991 60 මුහුදු ප්රෝ 3-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 600 RJ6C J6C 0.025

55 HP

2004-1992 55 මුහුදු ප්රෝ QL78YC L78YC 0.04

50 HP

1990-1970 QL76V L76V

2004-1991 50 3-සිලින්ඩරය 2-ස්ට්රෝක් 2-ස්ට්රෝක් QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 500 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 500M L82C 0.03

1969-1967 500S L82C 0.03

1969-1966 500SS QL76V L76V

2004-1995 විශාල පාද 4-සිලින්ඩර් 4-ස්ට්රෝක් 4-ස්ට්රෝක් RA8HC 0.035

45 HP

1989-1986 QL78YC L78YC

1989-1986 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 400 RJ6C J6C 0.025

2004-1995 45 BoDensee 4-සිලින්ඩරය RA8HC 0.035

2003-199 545 ජෙට් 3- සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

40 HP

1983-1970 QL76V L76V

1983-1970 RJ6C J6C 0.025

2004-1995 2-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

2004-1997 3-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

1997-1988 4-සිලින්ඩරය QL78YC L78YC

2004-1995 40 මුහුදු ප්රෝ QL78YC L78YC

2004-1998 විශාල පාදය D706 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

35 HP

1991-1984 QL76V L76V

1991-1984 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 300 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 350 L82C 0.03

1966 350 J4C 0.025

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

31 HP

RJ6C J6C 0.02

30 HP

2003-1995 2- සිලින්ඩරය 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC 0.04

2004-1999 2- සිලින්ඩරය 4- ආ roke ාතය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

2001-1998 30 ජෙට් 3- සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

1997-1995 30 ජෙට් 3- සිලින්ඩරය QL78YC L78YC

2004-1995 30 Sea Pro 2-සිලින්ඩ QL78YC L78YC 0.04

25 HP

RJ6C J6C 0.025

2004-1980 2- සිලින්ඩරය 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

2002-1993 25 Sea Pro 2-සිලින්ඩ QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

2004-1997 විශාල පාදය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

22 HP

RJ6C J6C

20 HP

1981-1970 QL78YC L78YC

1969-1967 110 L82C 0.03

2003-1986 2- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය QL78YC L78YC

2004-1995 20 ජෙට් 2- සිලින්ඩරය QL78YC L78YC 0.04

1969-1967 200 L82C 0.03

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

18 HP

1985-1980 QL77JC4 L77JC4 0.04

16 HP

RJ6C J6C 0.025

15 HP

RJ8C J8C 0.025

2004-1995 15 මුහුදු ප්රෝ 2-සිලින්ඩරය L92LCC 0.04

1966-1960 150 RJ8C J8C 0.025

2004-1989 2- සිලින්ඩරය 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය L92LCC 0.04

2004-1998 විශාල පාදය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

11 HP

1969-1967 110 L82C 0.03

1969-1967 200 L82C 0.03

10 HP

1996-1991 QL78YC L78YC

RJ8C J8C 0.025

2004-1991 10 මුහුදු ප්රෝ QL78YC L78YC 0.06

1966-1960 100 RJ8C J8C 0.025

1966-1960 110 RJ8C J8C 0.025

1998 XR10 QL78YC L78YC 0.06

9.9 HP

1994-1986 QL78YC L78YC 0.04

2004-1995 2- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය L92LCC 0.04

2004-2000 2- සිලින්ඩරය 4- ආ roke ාතය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

2004-1995 විශාල පාදය 4- ආ roke ාතය Z9Y 0.026

2004-1995 රුවල් බලය 4- ආ roke ාතය Z9Y 0.026

9.8 HP

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QL78YC L78YC

8 HP

2004-1986 2-සිලින්ඩරය L92LCC 0.04

2004-1995 8 BoDensee Z9Y 0.026

7.5 HP

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QL78YC L78YC

RJ8C J8C 0.025

1969-1967 75 L86C 0.03

6 HP

2004-2000 1- සිලින්ඩරය 4- ආ roke ාතය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

2003-1986 2- සිලින්ඩරය 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය L92LCC 0.04

1969-1967 60 L86C 0.03

1966-196060 RJ8C J8C 0.025

5 HP

RJ8C J8C 0.025

2004-19881-සිලින්ඩරය 2-ස්ට්රෝක් 2-ස්ට්රෝක් RL82YC L82YC 0.04

2004-2000 1- සිලින්ඩරය 4- ආ roke ාතය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

4.5 HP

1985-1975 QL78YC L78YC

4 HP

1987-1986 QL78YC L78YC

1981-1980 RL82YC L82YC 0.035

1979-1976 L86C 0.05

1974-1973 QL78YC L78YC

1972 QL78YC L78YC

RL82YC L82YC

1971-1970 QL78YC L78YC

2004-1988 1- සිලින්ඩරය 2- ආ roke ාතය 2- ආ roke ාතය QL82YC L82YC 0.04

2004-2000 1- සිලින්ඩරය 4- ආ roke ාතය 4- ආ roke ාතය RA8HC 0.035

1969-1967 40 L90C 0.03

3.9 HP

1969-1967 39 L90C 0.03

1966-1960 39 RJ8C J8C 0.025

3.6 HP

1982-1980 RL82YC L82YC 0.04

3.5 HP

1985-1983 RL82YC L82YC 0.04

3.3 HP

2004-1993 QL87YC L78YC

3 HP

1992-1990 RL82YC L82YC 0.04

2.5 HP

2004-1993 QL87YC L78YC 0.04

2.2 HP

1989-1984 QL87YC L78YC 0.04

1991 QL76V L76V

1988-1984 QL6VC L6VC

.

තේමාව Danetsoft සහ Danang Probo Sayekti දේවානුභාවයෙන් Maksimer