බීආර්පී ඕඑම්සී එවින්රූඩ් ජොන්සන් ප්‍රොපෙලර් දෘඩාංග

බීආර්පී ඕඑම්සී එවින්රූඩ් ජොන්සන් ප්‍රොපෙලර් දෘඩාංග

 

2-ආ roke ාත පුවරු (වැඩි විස්තර සඳහා කොටස් අංකය ක්ලික් කරන්න)

HP අවුරුදු තෙරපීම Spacer මුක්කු නට් කෝටර් පින් මුක්කු කට්ටලය w / o තෙරපුම් බුෂිං තෙරපුම් බුෂිං සමඟ මුක්කු කට්ටලය
5, 6, 8 1991-නව

336414

N / A 324694 306394 N / A N / A
9.9-15 1979-1988 318966 323942 318971 328522 175269 N / A
9.9-15 1989-නව 334590 323942 318971 328522 175269 N / A
20-25 1984-1989 319890 323943 319891 320785 175268 N / A
35 1976-1989 319890 323943 319891 320785 175268 N / A
20-35 1980-නව 335420 323943 319891 320785 175268 N / A
40-60 2-සයිල් ලූප් 1971-1974 127084 315810 314503 314502 175267 5005034
40-60 2-සයිල් ලූප් 1975-නව 320305 315810 314503 314502 175267 386866
60-140 3-සයිල් සහ වී 4 1971-නව 127084 315810 314503 314502 175267 5005034
40-115 V4 කාබ් සහ DI 20 " 2002-2003 127084 315810 314503 314502 175267 5005034
120-140 ලූප් වී 4 1985 126870 320570 398042 306394 175266 434153
140 ලූප් වී 4 1989-1994 126870 320570 398042 306394 175266 434153
130 ලූප් වී 4 1995-නව 126870 320570 398042 306394 175266 434153
150-300 (V6 & V8) 1976-1990 126870 320570 398042 306394 175266 434153
150 (V6 & V8) 1991-නව 126870 320570 398042 306394 175266

434153

 

4-ආ roke ාත පුවරු (වැඩි විස්තර සඳහා කොටස් අංකය ක්ලික් කරන්න)

HP අවුරුදු තෙරපීම Spacer මුක්කු නට් කෝටර් පින් මුක්කු කට්ටලය w / o තෙරපුම් බුෂිං තෙරපුම් බුෂිං සමඟ මුක්කු කට්ටලය
4-6 2003-2007 5030287 N / A 5030288 5030087 N / A N / A
8 2003 334590 323942 318971 328522 175269 N / A
9.9-15 2002-2003 5033197 5033198 5032950 5032996 5033195 N / A
25-30 2000-2005 5032104 5032105 5031826 5030087 5032170 N / A
40-50 3-සයිල් 1999-2005 5031551 5031552 5030422 5030087 5031548 N / A
70 1998 5030924 5030925 5030422 5030087 5030976 N / A
90-115 2003-නව 5033567 5033566 5030422 5030087 5033854 N / A
140 2003-නව 5033954 5033566 5030422 5030087 5033854 N / A
220-225 2004-නව 5035163 5035461 5030422 5030087 5035460 N / A

 

 

OMC ස්ටර්න් ඩ්‍රයිව් (වැඩි විස්තර සඳහා කොටස් අංකය ක්ලික් කරන්න)

විස්තර අවුරුදු තෙරපීම Spacer මුක්කු නට් කෝටර් පින් මුක්කු කට්ටලය w / o තෙරපුම් බුෂිං තෙරපුම් බුෂිං සමඟ මුක්කු කට්ටලය
ස්ට්‍රිංගර් 800 ඩ්‍රයිව් 1978-1986 126870 320570 398042 306394 175266 434153
OMC කෝබ්රා V ශ්‍රේණිය 1986-1987 126870 320570 398042 306394 175266 434153
ස්ට්‍රිංගර් 400 ඩ්‍රයිව් 1978-1986 127084 315810 314503 314502 175267 434153
OMC කෝබ්රා 4 සිලින්ඩරය 1986-1989 127084 315810 314503 314502 175267 434153
OMC කෝබ්රා 2.3 එල් 1990 127084 315810 314503 314502 175267 434153
කිං කෝබ්රා 8 වී ශ්‍රේණිය 1988-1991 333592 320570 398042 306394 N / A N / A
OMC කෝබ්රා සහ කිං කෝබ්රා 1992-1993 126870 320570 398042 306394 175266 434153
OMC කෝබ්රා, කිං, සහ එස්එක්ස් 1994-නව 126870 3852350 398042 306394 N / A N / A

 

 

රෙනෙගාඩ් බාස් (පමණක්) සහ වෙඩික්කරු 4-බ්ලේඩ් මුක්කු (වැඩි විස්තර සඳහා කොටස් අංකය ක්ලික් කරන්න)

විස්තර අවුරුදු තෙරපීම Spacer මුක්කු නට් කෝටර් පින් මුක්කු කට්ටලය w / o තෙරපුම් බුෂිං තෙරපුම් බුෂිං සමඟ මුක්කු කට්ටලය
V4 ගියර් කේස් N / A 127212 N / A N / A N / A N / A N / A
150-300 HP V6 & V8 1976-1990 127084 320570 398042 306394 175266 N / A
150-300 HP V6 & V8 1991-හරහා 128777 320570 398042 306394 175266 N / A
OMC කෝබ්රා ස්ටර්න් ඩ්‍රයිව් 1994-තූර් 126870 3852350 398042 306394 N / A N / A

 

177283 ටීබීඑක්ස් ප්‍රොපෙලර් හබ් පද්ධතිය (එවින්රූඩ් ජොන්සන් වී 6)

ටීබීඑක්ස් තරඟකරු ප්‍රචාලක හබ් කිට් (සුසුකි, මර්කරි, හොන්ඩා, යමහා වෙතින් වී 6 එළිමහන් පුවරු)

 

ඇලුමිනියම් එකිනෙකට හුවමාරු කළ හැකි බීආර්පී එවින්රූඩ් ජොන්සන් ප්‍රොප් හබ් පද්ධති

 

.

තේමාව Danetsoft සහ Danang Probo Sayekti දේවානුභාවයෙන් Maksimer