යමහා පිට්ටනි සඳහා Champion Plugs

වසර-ආදර්ශ / තඹ ප්ලස් ප්ලග්, විකල්ප ප්ලග්, ජීප්

300 HP

2004 LZ300 ඩී Gap 0.04

2004 VZ300 ඩී Gap 0.04

2004 Z300 ඩී Gap 0.04

250 HP

2002-1998 L250 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

250 HP

1999-1990 250SW L78C Gap 0.04

2005 F250 EFI REC10YC4 Gap 0.044

1999-1990 L250 L78C Gap 0.04

2002-1998 LX250 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2004-2002 LZ250 ඩී

2002-1998 S250 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

1999-1998 SW EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2002-1998 SX250 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2005-2002 V Max OX66 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

1999-1998 V76 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

1999-1998 VMAX EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2004 VX250 QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2005-2002 VX250 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2004-2002 VZ250 ඩී Gap 0.04

2004-2002 Z250 ඩී Gap 0.04

225 HP

1999-1994 225SW 3.1L QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

1999-1987 එක්සෙල් 2.1L V6 L78C Gap 0.04

2005-2002 F225 EF REC10YC4 Gap 0.044

1999-1994 L225 3.1L QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2002-2000 L225 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2002-2000 LX225 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2002-2000 S225 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2005-1998 SW EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2002-2000 SX225 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2005-1998 V76 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

1999-1994 V76X 3.1L QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2005-1998 VMAX EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2004-2000 VX225 EFI QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2004-2003 VZ22 ඩී Gap 0.04

220 HP

1986-1984 විශේෂ V6 L78C Gap 0.04

200 HP

1995-1987 140 L78C Gap 0.04

2005-2000 200 කාබ්. EFI L78C Gap 0.04

2005-1991 200 VMAX L78C Gap 0.04

2005-2000 200SW Carb. EFI L78C Gap 0.04

2005-2002 F200 4- ආ roke ාතය REC10YC4 Gap 0.044

2011-2006 F200TXR, LF200TXR 204.6 CID V6 4-Stroke REC10YC4 Gap 0.044

1998-1986 L200 L78C Gap 0.04

2000-1999 LX200 EFI L78C Gap 0.04

2004-2000 LZ200 MPDI RC9YC4 පරතරය 0.04

2000-1999 SX200 EFI L78C Gap 0.04

2004-2000 VX200 EFI L78C Gap 0.04

2004 VZ200 ඩී Gap 0.04

2004-2000 Z200 MPDI RC9YC4 පරතරය 0.04

175 HP

2000-1984 L78C Gap 0.04

2002-1992 175 VMAX L78C Gap 0.04

2000-1984 175SW L78C Gap 0.04

1996-1994 P175 L78C Gap 0.04

2004-2001 VZ175 HPDI ඩී Gap 0.04

2004-2001 Z175 HPDI ඩී Gap 0.04

150 HP

1995-1984 150 L78C Gap 0.04

2004-1996 150 කාබ්. L82C Gap 0.04

2002-1997 150 VMAX L78C Gap 0.04

1995-1986 150SW L78C Gap 0.04

2004-1996 150SW Carb. L82C Gap 0.04

2005-1999 150SW EFI L82C Gap 0.04

1999-1998 D150 කාබ්. L82C Gap 0.04

1999 D150 EFI L82C Gap 0.04

2003-1999 DX150 EFI L82C Gap 0.04

2006 F150 (ජෙට් ඩ්රයිව්) 163 CID L4 4-පහර REC10YC4 Gap 0.044

2005-2004 F150 4- ආ roke ාතය REC10YC4 Gap 0.044

2013-2007 F90 (ජෙට් ඩ්‍රයිව්) 163 CID L4 4-Stroke REC10YC4 Gap 0.044

1995-1986 L150 L78C Gap 0.04

2004-1996 L150 කාබ්. L82C Gap 0.04

2005-2004 LF150 4- ආ roke ාතය REC10YC4 Gap 0.044

2003-1999 LX150 EFI L78C Gap 0.025

2004-2000 LZ150 MPDI ඩී Gap 0.044

1998-1986 P150 L78C Gap 0.04

2004-1996 P150 කාබ්. L82C Gap 0.04

2005-1999 P150 EFI L82C Gap 0.04

1998-1986 Pro V 150 L78C Gap 0.04

1999 PX150 EFI L78C Gap 0.025

2003-1999 SX150 EFI L78C Gap 0.025

2004 V150 2.6L V6 L82C Gap 0.04

2000 VX150 EFI ඩී Gap 0.044

2004-2000 VZ150 EFI ඩී Gap 0.044

2004-2000 Z150 MPDI ඩී Gap 0.044

130 HP

2002-1989 130 L78C Gap 0.04

2002-1989 130SW L78C Gap 0.04

2003-1994 C130 QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

2002-1989 L130 L78C Gap 0.04

2003-1994 S130 QL77JC4 L77JC4 Gap 0.04

115 HP

2005-1984 115 L78C Gap 0.04

2005-1984 115SW L78C Gap 0.04

1999-1984 B115 Inshore L78C Gap 0.04

2005-2000 F115 4-Stroke EFI REC10YC4 Gap 0.044

2005-2000 LF115 4-ස්ට්රෝක් EFI REC10YC4 Gap 0.044

2005-1984 P115 L78C Gap 0.04

100 HP

2002-1999 F100 4- ආ roke ාතය REC10YC4 Gap 0.044

90 HP

2004-1984 B90 L78C Gap 0.04

2004-1984 C90 L78C Gap 0.04

2013-2006 F90 (ජෙට් ඩ්‍රයිව්) 97 CID L4 4-Stroke REC10YC4 Gap 0.044

2005-2003 F90 4- ආ roke ාතය REC10YC4 Gap 0.044

2013-2006 F90 97 CID L4 4-පහර REC10YC4 Gap 0.044

80 HP

2002-1999 F80 4- ආ roke ාතය REC10YC4

75 HP

2005-2003 F75 4- ආ roke ාතය REC10YC4 Gap 0.044

2013-2006 F75 97 CID L4 4-පහර REC10YC4 Gap 0.044

1999-1996 Pro 75 L78C Gap 0.04

70 HP

2004-1984 L78C Gap 0.04

2000 C70 L78C Gap 0.04

60 HP

2005-2002 F60 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.04

1999-1991 Pro 60 6- සිලින්ඩරය L78C Gap 0.04

2005-2002 T60 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.04

50 HP

2005-1995 F50 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.04

1997-1984 Pro L78C Gap 0.04

1996-1987 Pro 50 L78C Gap 0.04

2005-1995 T50 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.04

40 HP

2004-1984 L82C Gap 0.04

2005-1999 F40 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.04

30 HP

2002-1984 L82C Gap 0.04

2005-2001 F30 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.035

25 HP

2004-1984 2- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

2004-1984 3- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

2005-1998 F25 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.035

2005-1998 T25 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.035

20 HP

1997-1996 20 L82C Gap 0.04

15 HP

2004-1984 15 2- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

2005-1999 F15 4- ආ roke ාතය RA8HC Gap 0.04

9.9 HP

2004-1984 2- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

2002-1985 F9.9 4- ආ roke ාතය Z9Y Gap 0.024

2013-2006 F9.9, T9.9 12.9 CID L2 4-ස්ට්රෝක් L86C Gap 0.035

2005-2003 F9.9, T9.9 4-Stroke Z9Y Gap 0.024

2002-1985 T9.9 4- ආ roke ාතය Z9Y Gap 0.024

9 HP

2004-1984 2- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය L90 Gap 0.025

8 HP

2004-19862- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය L90 Gap 0.025

2013-2012 F8 12.0 CID L2 4-පහර L86C Gap 0.04

2002-2001 F8 4- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

2011-2006 F8, T8 12.0 CID L2 4-ස්ට්රෝක් L86C Gap 0.04

2005-2003 F8, T8 L2 4-ස්ට්රෝක් L82C Gap 0.04

2002-2001 T8 4- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

6 HP

2005-1986 F6 4- ආ roke ාතය L82C Gap 0.04

5 HP

2002-1984 L82C Gap 0.025

4 HP

1999-1984 L82C Gap 0.025

2005-1999 F4 4- ආ roke ාතය L86C Gap 0.025

3 HP

2002-1988 L86C Gap 0.04

2.5 HP

2013-2006 F2.5 1-සිලින්ඩරය 4-ස්ට්රෝක් L86C Gap 0.024

2005-2003 F2.5 1-සිලින්ඩරය 4-ස්ට්රෝක් L86C Gap 0.03

2 HP

2002-1984 L90 Gap 0.025

.

තේමාව Danetsoft සහ Danang Probo Sayekti දේවානුභාවයෙන් Maksimer