යමහා පිට්ටනි සඳහා Champion Plugs

 

වසර-ආදර්ශ / තඹ ප්ලස් ප්ලග්, විකල්ප ප්ලග්, ජීප්

300 HP

2004 LZ300  ඩී   පරතරය 0.04

2004 VZ300  ඩී   පරතරය 0.04

2004 Z300  ඩී   පරතරය 0.04

250 HP

2002-1998 L250 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

250 HP

1999-1990 250SW  L78C  පරතරය 0.04

2005 F250 EFI  REC10YC4  Gap 0.044

1999-1990 L250  L78C  පරතරය 0.04

2002-1998 LX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2004-2002 LZ250  ඩී  

2002-1998 S250 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

1999-1998 SW EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2002-1998 SX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2005-2002 V මැක්ස් OX66 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

1999-1998 V76 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

1999-1998 VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2004 VX250  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2005-2002 VX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2004-2002 VZ250  ඩී   පරතරය 0.04

2004-2002 Z250  ඩී   පරතරය 0.04

225 HP

1999-1994 225SW 3.1L  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

1999-1987 එක්සෙල් 2.1 එල් වී 6  L78C  පරතරය 0.04

2005-2002 F225 EF  REC10YC4  Gap 0.044

1999-1994 එල් 225 3.1 එල්  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2002-2000 L225 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2002-2000 LX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2002-2000 S225 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2005-1998 SW EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2002-2000 SX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2005-1998 V76 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

1999-1994 V76X 3.1L  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2005-1998 VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2004-2000 VX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2004-2003 VZ22  ඩී   පරතරය 0.04

220 HP

1986-1984 විශේෂ වී 6  L78C  පරතරය 0.04

200 HP

1995-1987 140  L78C  පරතරය 0.04

2005-2000 200 කාබ්. EFI  L78C  පරතරය 0.04

2005-1991 200 වීඑම්ඒඑක්ස්  L78C  පරතරය 0.04

2005-2000 200SW කාබ්. EFI  L78C  පරතරය 0.04

2005-2002 F200 4-ආ roke ාතය  REC10YC4  Gap 0.044

2011-2006 F200TXR, LF200TXR 204.6 CID V6 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

1998-1986 L200  L78C  පරතරය 0.04

2000-1999 LX200 EFI  L78C  පරතරය 0.04

2004-2000 LZ200 MPDI RC9YC4 පරතරය  0.04

2000-1999 SX200 EFI  L78C  පරතරය 0.04

2004-2000 VX200 EFI  L78C  පරතරය 0.04

2004 VZ200  ඩී  Gap 0.04

2004-2000 Z200 MPDI RC9YC4 පරතරය  0.04

175 HP

2000-1984   L78C  පරතරය 0.04

2002-1992 175 වීඑම්ඒඑක්ස්  L78C  පරතරය 0.04

2000-1984 175SW  L78C  පරතරය 0.04

1996-1994 පී .175  L78C  පරතරය 0.04

2004-2001 VZ175 HPDI  ඩී  Gap 0.04

2004-2001 Z175 HPDI  ඩී  Gap 0.04

150 HP

1995-1984 150  L78C  පරතරය 0.04

2004-1996 150 කාබ්.  QL82C L82C  Gap 0.04

2002-1997 150 වීඑම්ඒඑක්ස්  L78C  පරතරය 0.04

1995-1986 150SW  L78C  පරතරය 0.04

2004-1996 150SW කාබ්.  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 150SW EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

1999-1998 ඩී 150 කාබ්.  QL82C L82C  Gap 0.04

1999 D150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

2003-1999 DX150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

2006 F150 (ජෙට් ඩ්‍රයිව්) 163 CID L4 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

2005-2004 F150 4-ආ roke ාතය  REC10YC4  Gap 0.044

2013-2007 F90 (ජෙට් ඩ්‍රයිව්) 163 CID L4 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

1995-1986 L150  L78C  පරතරය 0.04

2004-1996 L150 කාබ්.  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-2004 LF150 4-ආ roke ාතය  REC10YC4  Gap 0.044

2003-1999 LX150 EFI  L78C  පරතරය 0.025

2004-2000 LZ150 MPDI  ඩී   පරතරය 0.044

1998-1986 පී .150  L78C  පරතරය 0.04

2004-1996 පී 150 කාබ්.  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 P150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

1998-1986 Pro V 150  L78C  පරතරය 0.04

1999 PX150 EFI  L78C  පරතරය 0.025

2003-1999 SX150 EFI  L78C  පරතරය 0.025

2004 V150 2.6L V6   QL82C L82C  Gap 0.04

2000 VX150 EFI  ඩී   පරතරය 0.044

2004-2000 VZ150 EFI  ඩී   පරතරය 0.044

2004-2000 Z150 MPDI  ඩී   පරතරය 0.044

130 HP

2002-1989 130  L78C  පරතරය 0.04

2002-1989 130SW  L78C  පරතරය 0.04

2003-1994 සී 130  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

2002-1989 L130  L78C  පරතරය 0.04

2003-1994 එස් 130  QL77JC4 L77JC4  පරතරය 0.04

115 HP

2005-1984 115  L78C  පරතරය 0.04

2005-1984 115SW  L78C  පරතරය 0.04

1999-1984 බී 115 ඉන්ෂෝර්  L78C  පරතරය 0.04

2005-2000 F115 4-ආ roke ාත EFI  REC10YC4  Gap 0.044

2005-2000 LF115 4-ආ roke ාත EFI  REC10YC4  Gap 0.044

2005-1984 පී .115  L78C  පරතරය 0.04

100 HP

2002-1999 F100 4-ආ roke ාතය  REC10YC4  Gap 0.044

90 HP

2004-1984 බී 90  L78C  පරතරය 0.04

2004-1984 සී 90  L78C  පරතරය 0.04

2013-2006 F90 (ජෙට් ඩ්‍රයිව්) 97 CID L4 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

2005-2003 F90 4-ආ roke ාතය  REC10YC4  Gap 0.044

2013-2006 F90 97 CID L4 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

80 HP

2002-1999 F80 4-ආ roke ාතය  REC10YC4

75 HP

2005-2003 F75 4-ආ roke ාතය  REC10YC4  Gap 0.044

2013-2006 F75 97 CID L4 4-Stroke  REC10YC4  Gap 0.044

1999-1996 ප්‍රෝ 75  L78C  පරතරය 0.04

70 HP

2004-1984  L78C  පරතරය 0.04

2000 සී 70  L78C  පරතරය 0.04

60 HP

2005-2002 F60 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.04

1999-1991 ප්‍රෝ 60 6-සිලින්ඩරය  L78C  පරතරය 0.04

2005-2002 ටී 60 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.04

50 HP

2005-1995 F50 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.04

1997-1984 ප්‍රෝ  L78C  පරතරය 0.04

1996-1987 ප්‍රෝ 50  L78C  පරතරය 0.04

2005-1995 ටී 50 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.04

40 HP

2004-1984  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 F40 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.04

30 HP

2002-1984  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-2001 F30 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.035

25 HP

2004-1984 2-සිලින්ඩර් 2-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

2004-1984 3-සිලින්ඩර් 2-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1998 F25 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.035

2005-1998 ටී 25 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.035

20 HP

1997-1996 20   QL82C L82C  Gap 0.04

15 HP

2004-1984 15 2-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 F15 4-ආ roke ාතය  RA8HC  Gap 0.04

9.9 HP

2004-1984 2-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

2002-1985 F9.9 4-ආ roke ාතය  Z9Y  Gap 0.024

2013-2006 F9.9, T9.9 12.9 CID L2 4-Stroke  QL86C L86C  Gap 0.035

2005-2003 F9.9, T9.9 4-ආ roke ාතය  Z9Y  Gap 0.024

2002-1985 ටී 9.9 4-ආ roke ාතය  Z9Y  Gap 0.024

9 HP

2004-1984 2-සිලින්ඩර් 2-ආ roke ාතය  L90  පරතරය 0.025

8 HP

2004-19862- සිලින්ඩර් 2- ආ roke ාතය  L90  පරතරය 0.025

2013-2012 F8 12.0 CID L2 4-Stroke  QL86C L86C  Gap 0.04

2002-2001 F8 4-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

2011-2006 F8, T8 12.0 CID L2 4-Stroke  QL86C L86C  Gap 0.04

2005-2003 F8, T8 L2 4-Stroke  QL82C L82C  Gap 0.04

2002-2001 ටී 8 4-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

6 HP

2005-1986 F6 4-ආ roke ාතය  QL82C L82C  Gap 0.04

5 HP

2002-1984   QL82C L82C  Gap 0.025

4 HP

1999-1984   QL82C L82C  Gap 0.025

2005-1999 F4 4-ආ roke ාතය  QL86C L86C  Gap 0.025

3 HP

2002-1988   QL86C L86C  Gap 0.04

2.5 HP

2013-2006 F2.5 1-සිලින්ඩර් 4-ආ roke ාතය  QL86C L86C  Gap 0.024

2005-2003 F2.5 1-සිලින්ඩර් 4-ආ roke ාතය  QL86C L86C  Gap 0.03

2 HP

2002-1984   L90  පරතරය 0.025

.

තේමාව Danetsoft සහ Danang Probo Sayekti දේවානුභාවයෙන් Maksimer